УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Последна актуализация 16 ноември 2022 г

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА
 2. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 3. ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 4. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ
 5. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ
 6. ПРИНОС, ГЕНЕРИРАН ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 7. ПРИНОС ЗА ЛИЦЕНЗ
 8. НАСОКИ ЗА ОТЗИВИ
 9. СОЦИАЛНИ МЕДИИ
 10. ПРЕДСТАВЯНЕ
 11. УПРАВЛЕНИЕ НА САЙТА
 12. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
 13. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ
 14. МОДИФИКАЦИИ И ПРЕКЪСВАНИЯ
 15. ПРИЛАГАЩ ЗАКОН
 16. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
 17. КОРЕКЦИИ
 18. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ
 19. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА
 20. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
 21. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ
 22. ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ, ТРАНЗАКЦИИ И ПОДПИСИ
 23. РАЗНИ
 24. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
 1. СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА

Тези Условия за ползване представляват правно обвързващо споразумение, сключено между вас, независимо дали лично или от името на юридическо лице („Вие“) и Лема есеншъл ойлс ООД („Компания“, „ние“, „нас“ или „наш“), относно вашия достъп до и използването на уеб сайта http://www.lemabg.com както и всяка друга медийна форма, медиен канал, мобилен уеб сайт или мобилно приложение, свързано, свързано или свързано по друг начин с тях (наричани заедно „Сайтът“) . Ние сме регистрирани в България и имаме адрес на управление в гр. Казанлък, обл. Стара Загора 6100, ул. Орлово гнездо №2 вх. А, ап. 1 и производствена база в гр. Казанлък, обл. Стара Загора 6100, Южен Околовръстен път, Розоварна Лема.
Нашият ДДС номер е BG205640006. Вие се съгласявате, че с достъпа до Сайта сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани с всички тези Условия за ползване. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ТОГАВА ВИ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА И ТРЯБВА ДА ПРЕКРАТИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НЕЗАБАВНО.
Допълнителните правила и условия или документи, които могат да бъдат публикувани на сайта от време на време, са изрично включени тук чрез препратка. Ние си запазваме правото, по свое усмотрение, да правим промени или модификации на тези Условия за ползване от време на време. Ние ще ви предупредим за всякакви промени, като актуализираме датата на „Последна актуализация“ на тези Условия за ползване и вие се отказвате от всяко право да получавате конкретно известие за всяка такава промяна. Моля, уверете се, че проверявате приложимите Условия всеки път, когато използвате нашия сайт, за да разберете кои Условия са приложими. Вие ще подлежите и ще се счита, че сте уведомени и че сте приели промените във всички преработени Условия за ползване, като продължите да използвате сайта след датата, на която тези преработени Условия за ползване са публикувани.
Информацията, предоставена на сайта, не е предназначена за разпространение или използване от което и да е физическо или юридическо лице в която и да е юрисдикция или държава, където такова разпространение или използване би било в противоречие със закон или наредба или което би ни подложило на изискване за регистрация в рамките на такава юрисдикция или държава . Съответно тези лица, които решат да получат достъп до Сайта от други места, правят това по собствена инициатива и носят цялата отговорност за спазването на местните закони, ако и доколкото местните закони са приложими.
Всички потребители, които са непълнолетни в юрисдикцията, в която пребивават (обикновено на възраст под 18 години), трябва да имат разрешение и да бъдат пряко контролирани от своя родител или настойник, за да използват сайта. Ако сте непълнолетен, трябва да накарате вашия родител или настойник да прочете и да се съгласи с тези Условия за ползване, преди да използвате сайта.

 1. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Освен ако не е посочено друго, Сайтът е наша собственост и целият изходен код, бази данни, функционалност, софтуер, дизайн на уеб сайтове, аудио, видео, текст, снимки и графики на Сайта (наричани заедно „Съдържание“) и търговските марки, услугата марките и съдържащите се в тях лога („Марките“) са собственост или се контролират от нас или са ни лицензирани и са защитени от законите за авторското право и търговските марки и различни други права върху интелектуалната собственост и законите за нелоялна конкуренция на Съединените щати, международните закони за авторското право, и международни конвенции. Съдържанието и Марките се предоставят на сайта „КАКТО Е“ само за ваша информация и лична употреба. Освен както е изрично предвидено в настоящите Условия за ползване, никоя част от сайта и никакво съдържание или марки не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, обобщавани, публикувани повторно, качвани, публикувани, показвани публично, кодирани, превеждани, предавани, разпространявани, продавани, лицензирани или използвани по друг начин за каквито и да било търговски цели, без нашето изрично предварително писмено разрешение.
При условие, че имате право да използвате сайта, ви се предоставя ограничен лиценз за достъп и използване на сайта и за изтегляне или отпечатване на копие на която и да е част от съдържанието, до което правилно сте получили достъп, единствено за ваша лична, нетърговска цел използване. Ние си запазваме всички права, които не са ви изрично предоставени в сайта, съдържанието и марките.

 1. ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Използвайки сайта, вие се съгласявате и гарантирате, че: (1) цялата информация за регистрация, която изпращате, ще бъде вярна, точна, актуална и пълна; (2) вие ще поддържате точността на тази информация и своевременно ще актуализирате тази информация за регистрация, ако е необходимо; (3) имате правоспособност и сте съгласни да спазвате тези Условия за ползване; (4) не сте непълнолетен в юрисдикцията, в която пребивавате, или ако сте непълнолетен, сте получили разрешение от родител да използвате сайта; (5) няма да осъществявате достъп до сайта чрез автоматизирани или нечовешки средства, независимо дали чрез бот, скрипт или по друг начин; (6) няма да използвате сайта за каквато и да е незаконна или неразрешена цел; и (7) използването на сайта от ваша страна няма да наруши приложим закон или наредба.
Ако предоставите каквато и да е информация, която е невярна, неточна, неактуална или непълна, ние имаме правото да спрем или прекратим акаунта ви и да откажем всякакво текущо или бъдещо използване на сайта (или която и да е част от него).

 1. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

Може да се наложи да се регистрирате в сайта. Вие се съгласявате да запазите паролата си поверителна и ще носите отговорност за всяко използване на вашия акаунт и парола. Запазваме си правото да премахнем, възстановим или променим избрано от вас потребителско име, ако преценим, по наше усмотрение, че това потребителско име е неподходящо, неприлично или по друг начин неприемливо.

 1. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ

Нямате право да осъществявате достъп или да използвате Сайта за каквато и да е цел, различна от тази, за която предоставяме Сайта. Сайтът не може да се използва във връзка с каквито и да е търговски начинания, освен тези, които са специално одобрени или одобрени от нас.

Като потребител на сайта вие се съгласявате да не:
• Извличате систематично данни или друго съдържание от сайта, за да създадете или компилирате, пряко или непряко, колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от нас.
• Измамвате или подвеждате нас и другите потребители, особено при всеки опит да научите чувствителна информация за акаунта, като потребителски пароли.
• Заобикаляте, деактивирате или по друг начин се намесвате в свързаните със сигурността функции на сайта, включително функции, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на каквото и да е Съдържание или налагат ограничения върху използването на сайта и/или съдържащото се в него съдържание.
• Пренебрегвате, опетнявате или по друг начин наранявате, според нас, нас и/или сайта.
• Използвайте всяка информация, получена от сайта, за да тормозите, злоупотребявате или наранявате друго лице.
• Използвате неправилно нашите услуги за поддръжка или подавате фалшиви доклади за злоупотреба или неправомерно поведение.
• Използвате сайта по начин, който не е в съответствие с приложимите закони или разпоредби.
• Участвате в неоторизирано рамкиране или свързване към сайта.
• Качвате или предавате (или опит за качване или предаване) на вируси, троянски коне или друг материал, включително прекомерна употреба на главни букви и спам (непрекъснато публикуване на повтарящ се текст), който пречи на безпрепятственото използване и удоволствие от която и да е страна от Сайта. или модифицира, влошава, прекъсва, променя или се намесва в използването, характеристиките, функциите, работата или поддръжката на сайта.
• Участвате в каквото и да е автоматизирано използване на системата, като например използване на скриптове за изпращане на коментари или съобщения, или използване на извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни.
• Изтривате известието за авторски права или други права на собственост от всяко Съдържание.
• Опит да се представяте за друг потребител или лице или да използвате потребителското име на друг потребител.
• Качвате или предавате (или опит за качване или предаване) всеки материал, който действа като пасивен или активен механизъм за събиране или предаване на информация, включително без ограничение формати за обмен на ясни графики („gifs“), 1 × 1 пиксела, уеб грешки, бисквитки или други подобни устройства (понякога наричани „шпионски софтуер“ или „пасивни механизми за събиране“ или „pcms“).
• Пречите, прекъсвате или създавате неоправдана тежест върху Сайта или мрежите или услугите, свързани със Сайта.
• Тормозите, дразните, сплашвате или заплашвате някой от нашите служители или агенти, ангажирани с предоставянето на която и да е част от Сайта за вас.
• Опитвате се да заобиколите всички мерки на Сайта, предназначени да предотвратят или ограничат достъпа до Сайта или която и да е част от Сайта.
• Копирате или адаптирате софтуера на сайта, включително, но не само, Flash, PHP, HTML, JavaScript или друг код.
• Освен както е разрешено от приложимото законодателство, дешифрирате, декомпилирате, разглобявайте или извършвате обратно инженерство на който и да е софтуер, съставляващ или по някакъв начин съставляващ част от сайта.
• Освен ако не е резултат от използване на стандартна търсачка или Интернет браузър, използвате, стартирате, разработвате или разпространявате всякаква автоматизирана система, включително без ограничение всеки паяк, робот, помощна програма за измама, скрепер или офлайн четец, който осъществява достъп до сайта, или използване или стартиране на неоторизиран скрипт или друг софтуер.
• Използвате агент за покупки или агент за покупки, за да правите покупки на сайта.
• Неупълномощено използвате сайта, включително събиране на потребителски имена и/или имейл адреси на потребители по електронен или друг начин с цел изпращане на нежелан имейл или създаване на потребителски акаунти чрез автоматизирани средства или под фалшив претекст.
• Използвате Сайта като част от всяко усилие да се конкурирате с нас или по друг начин да използвате Сайта и/или Съдържанието за всяко начинание за генериране на приходи или търговско предприятие.
• Използвате сайта, за да рекламирате или предлагате да продавате стоки и услуги.

 1. ПРИНОСИ, ГЕНЕРИРАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Сайтът не предлага на потребителите да изпращат или публикуват съдържание. Може да ви предоставим възможност да създавате, изпращате, публикувате, показвате, предавате, изпълнявате, публикувате, разпространявате или излъчвате съдържание и материали до нас или на сайта, включително, но не само текст, писания, видео, аудио, снимки , графики, коментари, предложения или лична информация или друг материал (общо „Приноси“). Приносът може да се вижда от други потребители на сайта и чрез уеб сайтове на трети страни. Като такива, всеки принос, който предавате, може да се третира в съответствие с Политиката за поверителност на сайта. Когато създавате или предоставяте каквито и да било приноси, вие по този начин заявявате и гарантирате, че:
• Създаването, разпространението, предаването, публичното показване или представянето, както и достъпът, изтеглянето или копирането на вашите Приноси не нарушават и няма да нарушават правата на собственост, включително, но не само, авторско право, патент, търговска марка, търговска тайна, или морални права на трета страна.
• Вие сте създател и собственик на или имате необходимите лицензи, права, съгласия, издания и разрешения да използвате и да упълномощавате нас, Сайта и други потребители на Сайта да използваме вашите Приноси по какъвто и да е начин, предвиден от Сайта и тези Условия за ползване.
• Имате писменото съгласие, освобождаване и/или разрешение на всяко идентифицируемо физическо лице във вашите Приноси да използвате името или образа на всяко такова идентифицируемо физическо лице, за да позволите включването и използването на вашите Приноси по какъвто и да е начин, предвиден от Сайта и тези Условия за ползване.
• Вашите приноси не са неверни, неточни или подвеждащи.
• Вашите приноси не са непоискани или не оторизирани реклами, промоционални материали, пирамидални схеми, верижни писма, спам, масови съобщения или други форми на привличане.
• Вашите приноси не са неприлични, непристойни, похотливи, мръсни, насилствени, тормозещи, клеветнически, клеветнически или по друг начин неприемливи (както е определено от нас).
• Вашите приноси не осмиват, подиграват, пренебрегват, сплашват или злоупотребяват с никого.
• Вашите приноси не се използват за тормоз или заплаха (в правния смисъл на тези термини) на друго лице и за насърчаване на насилие срещу конкретно лице или клас хора.
• Вашите приноси не нарушават приложим закон, наредба или правило.
• Вашите приноси не нарушават правата за поверителност или публичност на трета страна.
• Вашите приноси не нарушават нито един приложим закон относно детската порнография или по друг начин предназначени да защитят здравето или благополучието на непълнолетни.
• Вашите приноси не включват никакви обидни коментари, които са свързани с раса, национален произход, пол, сексуални предпочитания или физически недъг.
• Вашите приноси не нарушават по друг начин или не водят до материали, които нарушават, никоя разпоредба на тези Условия за ползване или който и да е приложим закон или наредба.
Всяко използване на сайта в нарушение на гореизложеното нарушава настоящите Условия за ползване и може да доведе до, наред с други неща, прекратяване или спиране на вашите права за използване на сайта.

 1. ЛИЦЕНЗ ЗА ПРИНОС

Вие се съгласявате, че можем да осъществяваме достъп, съхраняваме, обработваме и използваме всяка информация и лични данни, които предоставяте, съгласно условията на Политиката за поверителност и вашите избори (включително настройки).
С изпращането на предложения или друга обратна връзка относно сайта, вие се съгласявате, че можем да използваме и споделяме такава обратна връзка за всякакви цели без компенсация за вас.
Ние не претендираме за собственост върху вашите приноси. Вие запазвате пълната собственост върху всичките си Приноси и всички права на интелектуална собственост или други права на собственост, свързани с Вашите Приноси. Ние не носим отговорност за изявления или изявления във вашите приноси, предоставени от вас в която и да е област на сайта. Вие носите цялата отговорност за вашия принос към сайта и изрично се съгласявате да ни освободите от всякаква отговорност и да се въздържате от всякакви правни действия срещу нас по отношение на вашия принос.

 1. НАСОКИ ЗА ПРЕГЛЕДИ

Може да ви предоставим области на сайта, за да оставите отзиви или оценки. Когато публикувате коментар, трябва да спазвате следните критерии: (1) трябва да имате опит от първа ръка с лицето/юридиката, за която се рецензира; (2) вашите коментари не трябва да съдържат обидни ругатни или расистки, обиден или език на омраза; (3) вашите отзиви не трябва да съдържат дискриминационни препратки, основани на религия, раса, пол, национален произход, възраст, семейно положение, сексуална ориентация или увреждане; (4) вашите отзиви не трябва да съдържат препратки към незаконна дейност; (5) не трябва да бъдете свързани с конкуренти, ако публикувате отрицателни отзиви; (6) не трябва да правите никакви заключения относно законността на поведението; (7) не можете да публикувате неверни или подвеждащи твърдения; и (8) не можете да организирате кампания, насърчаваща други да публикуват коментари, независимо дали са положителни или отрицателни.
Можем да приемем, отхвърлим или премахнем коментари по наше усмотрение. Ние нямаме абсолютно никакво задължение да проверяваме коментарите или да изтриваме коментари, дори ако някой смята коментарите за нежелателни или неточни. Коментарите не са одобрени от нас и не представляват непременно нашите мнения или вижданията на някой от нашите филиали или партньори. Ние не поемаме отговорност за какъвто и да е преглед или за каквито и да било искове, задължения или загуби, произтичащи от какъвто и да е преглед. С публикуването на коментар вие ни предоставяте постоянно, не изключително, световно, безплатно, напълно платено, преотстъпващо и сублицензируемо право и лиценз за възпроизвеждане, модифициране, превод, предаване по какъвто и да е начин, показване, изпълнение, и/или разпространява цялото съдържание, свързано с коментари.

 1. СОЦИАЛНИ МЕДИИ

Като част от функционалността на сайта, можете да свържете акаунта си с онлайн акаунти, които имате към доставчици на услуги трети страни (всеки такъв акаунт, „Акаунт на трета страна“), като: (1) предоставите своя акаунт на трета страна информация за вход през Сайта; или (2) ни позволявате да осъществим достъп до вашия акаунт на трета страна, както е разрешено съгласно приложимите правила и условия, които уреждат използването от ваша страна на всеки акаунт на трета страна. Вие заявявате и гарантирате, че имате право да ни разкриете информацията за влизане в своя акаунт на трета страна и/или да ни предоставите достъп до вашия акаунт на трета страна, без да нарушавате от ваша страна никое от правилата и условията, които уреждат използването от ваша страна на приложимите Акаунт на трета страна и без да ни задължава да плащаме каквито и да било такси или да ни налага каквито и да било ограничения за използване, наложени от доставчика на услуги трета страна на Акаунта на трета страна. Предоставяйки ни достъп до каквито и да е акаунти на трети страни, вие разбирате, че (1) ние можем да осъществяваме достъп, да предоставяме достъп и да съхраняваме (ако е приложимо) всяко съдържание, което сте предоставили и съхранявате във вашия акаунт на трети страни („Социалната мрежа Съдържание“), така че да е достъпно на и чрез Сайта чрез вашия акаунт, включително без ограничение всякакви списъци с приятели и (2) можем да подадем и да получим от вашия акаунт на трета страна допълнителна информация до степента, в която сте уведомени, когато свържете вашия акаунт с акаунта на трета страна. В зависимост от избраните от вас Акаунти на трети страни и при спазване на настройките за поверителност, които сте задали в такива Акаунти на трети страни, информацията, разкриваща самоличността, която публикувате във вашите Акаунти на трети страни, може да бъде достъпна във и чрез вашия акаунт на Сайта. Моля, имайте предвид, че ако Акаунт на трета страна или свързана услуга стане недостъпен или достъпът ни до такъв Акаунт на трета страна бъде прекратен от доставчика на услуги трета страна, тогава Съдържанието на социалната мрежа може повече да не е достъпно на и чрез Сайта. Ще имате възможността да деактивирате връзката между вашия акаунт на сайта и вашите акаунти на трети страни по всяко време. МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ВАШИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ ТРЕТИ СТРАНИ, СВЪРЗАНИ С ВАШИТЕ АКАУНТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ УРЕЖДАТ ЕДИНСТВЕНО ОТ ВАШЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ(Я) С ТАКИВА ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ ТРЕТИ СТРАНИ. Ние не полагаме никакви усилия да преглеждаме каквото и да е Съдържание на социалните мрежи за каквато и да е цел, включително, но не само, за точност, законност или ненарушени и не носим отговорност за каквото и да е Съдържание на социалните мрежи. Вие потвърждавате и се съгласявате, че можем да имаме достъп до вашата имейл адресна книга, свързана с акаунт на трета страна, и списъка ви с контакти, съхранен на вашето мобилно устройство или таблет, единствено за целите на идентифицирането и информирането ви за тези контакти, които също са се регистрирали да използват сайта . Можете да деактивирате връзката между сайта и вашия акаунт на трета страна, като се свържете с нас, като използвате информацията за контакт по-долу или чрез настройките на вашия акаунт (ако е приложимо). Ние ще се опитаме да изтрием всякаква информация, съхранена на нашите сървъри, която е получена чрез такъв акаунт на трета страна, с изключение на потребителското име и профилната снимка, които се асоциират с вашия акаунт.

 1. ПРЕДСТАВЯНЕ

Вие потвърждавате и се съгласявате, че всички въпроси, коментари, предложения, идеи, обратна връзка или друга информация относно сайта („Изпращания“), предоставена от вас на нас, не са поверителни и ще станат наша изключителна собственост. Ние притежаваме изключителни права, включително всички права върху интелектуална собственост, и имаме право на неограничено използване и разпространение на тези Изпратени материали за всякакви законни цели, търговски или други, без потвърждение или компенсация за вас. С настоящото вие се отказвате от всички морални права върху всички такива подавания и с настоящото гарантирате, че всички такива подавания са оригинални при вас или че имате правото да изпращате такива подавания. Вие се съгласявате, че няма да има обжалване срещу нас за предполагаемо или действително нарушение или злоупотреба с което и да е право на собственост във вашите Изпращания.

 1. УПРАВЛЕНИЕ НА САЙТА

Ние си запазваме правото, но не и задължението, да: (1) наблюдаваме сайта за нарушения на настоящите Условия за ползване; (2) да предприемем подходящи правни действия срещу всеки, който по наше усмотрение наруши закона или настоящите Условия за ползване, включително, без ограничение, докладване на такъв потребител на право прилагащите органи; (3) по наше усмотрение и без ограничение да откажем, да ограничим достъпа до, да ограничим наличността или да деактивираме (до степента, в която това е технологично възможно) който и да е от вашите Приноси или част от тях; (4) по наше усмотрение и без ограничение, предизвестие или отговорност, да премахнем от сайта или по друг начин да деактивираме всички файлове и съдържание, които са с прекомерен размер или са по някакъв начин обременителни за нашите системи; и (5) по друг начин да управляваме сайта по начин, предназначен да защити нашите права и собственост и да улесни правилното функциониране на сайта.

 1. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Грижим се за поверителността и сигурността на данните. Използвайки сайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани с нашата Политика за поверителност, публикувана на сайта, която е включена в тези условия за ползване. Моля, имайте предвид, че сайтът се хоства в България. Ако осъществите достъп до Сайта от който и да е друг регион на света със закони или други изисквания, уреждащи събирането, използването или разкриването на лични данни, които се различават от приложимите закони в България, тогава чрез продължително използване на Сайта вие прехвърляте данните си към България и се съгласявате вашите данни да бъдат прехвърлени и обработени в България.

 1. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Тези Условия за ползване остават в пълна сила и действие, докато използвате сайта. БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, НИЕ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ПО НАШЕ УСМОТРЕНИЕ И БЕЗ ПРЕДВЕСТИЕ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ДА ОТКАЖЕМ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО БЛОКИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ IP АДРЕС) НА ВСЯКО ЛИЦЕ ПО ВСЯКА ПРИЧИНА ИЛИ БЕЗ НИКАКВА ПРИЧИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА ВСЯКАКВА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, ГАРАНЦИЯ ИЛИ СПОРАЗУМЕНИЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ НА ПРИЛОЖИМ ЗАКОН ИЛИ НАРЕДБА. НИЕ МОЖЕМ ДА ПРЕКРАТИМ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ УЧАСТИЕТО ВИ В САЙТА ИЛИ ДА ИЗТРИЕМ ВАШИЯ АКАУНТ И ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО СЕ ПУБЛИКУВАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПО НАШЕ УСМОТРЕНИЕ.
Ако прекратим или спрем вашия акаунт по някаква причина, ви е забранено да се регистрирате и създавате нов акаунт под вашето име, фалшиво или заето име или името на която и да е трета страна, дори ако може да действате от името на трета страна партия. В допълнение към прекратяването или спирането на вашия акаунт, ние си запазваме правото да предприемем подходящи правни действия, включително, без ограничение, преследване на гражданско, наказателно и съдебно обезщетение.

 1. МОДИФИКАЦИИ И ПРЕКЪСВАНИЯ

Ние си запазваме правото да променяме, модифицираме или премахваме съдържанието на сайта по всяко време или по каквато и да е причина по наше усмотрение без предизвестие. Ние обаче нямаме задължение да актуализираме информация на нашия сайт. Също така си запазваме правото да променяме или преустановяваме целия или част от сайта без предизвестие по всяко време. Ние няма да носим отговорност пред вас или трета страна за каквато и да е модификация, промяна на цената, спиране или прекратяване на сайта.
Не можем да гарантираме, че сайтът ще бъде достъпен по всяко време. Може да срещнем хардуерни, софтуерни или други проблеми или да се наложи да извършим поддръжка, свързана със сайта, което води до прекъсвания, забавяния или грешки. Ние си запазваме правото да променим, преразгледаме, актуализираме, спрем, прекратим или по друг начин да модифицираме Сайта по всяко време или по каквато и да е причина, без да ви уведомяваме. Вие се съгласявате, че ние не носим никаква отговорност за каквито и да е загуби, щети или неудобства, причинени от невъзможността ви да получите достъп или да използвате сайта по време на престой или прекъсване на сайта. Нищо в тези Условия за ползване няма да се тълкува като задължаващо да поддържаме и поддържаме сайта или да предоставяме корекции, актуализации или издания във връзка с него.

 1. ПРИЛАГАЩ ЗАКОН

Тези условия се управляват и тълкуват в съответствие със законите на Република България, и използването на Конвенцията на ООН за договори за международна продажба на стоки е изрично изключено. Ако обичайното ви пребиваване е в ЕС и сте потребител, вие освен това притежавате защитата, предоставена ви от задължителните разпоредби на закона на вашата страна на пребиваване. Лема есеншъл ойлс ООД и Вие се съгласявате да се подчинявате на не изключителната юрисдикция на съдилищата в България, което означава, че можете да подадете иск, за да защитите правата си за защита на потребителите по отношение на тези Условия за ползване в България или в Държава от ЕС, в която пребивавате.

 1. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Неформални преговори
За да ускорим разрешаването и да контролираме разходите за всеки спор, противоречие или иск, свързан с настоящите Условия за ползване (всеки „Спор“ и заедно „Споровете“), подадени или от вас, или от нас (индивидуално, „Страна“ и колективно, „Страните“), Страните се съгласяват първо да се опитат да договорят всеки Спор (с изключение на тези Спорове, изрично посочени по-долу) неофициално за най-малко тридесет (30) дни предииницииране на арбитраж. Такива неофициални преговори започват след писмено уведомление от едната страна до другата страна.
Обвързващ арбитраж
Всеки спор, произтичащ от отношенията между страните по този договор, се решава от един арбитър, който ще бъде избран в съответствие с арбитража и вътрешните правила на Европейския арбитражен съд, който е част от Европейския арбитражен център със седалище в Страсбург, и които са в сила към момента на подаване на молбата за арбитраж, и чието приемане на тази клауза представлява приемане. Седалището на арбитража ще бъде Стара Загора, България. Езикът на производството е български. Приложимите норми на материалното право са правото на Република България.
Ограничения
Страните се съгласяват, че всеки арбитраж ще бъде ограничен до Спора между страните поотделно. До пълната степен, позволена от закона, (а) арбитражът не може да бъде съчетаван с друго производство; (b) няма право или правомощие който и да е Спор да бъде арбитражен на основата на колективен иск или да се използват процедури за колективен иск; и (в) няма право или пълномощия за завеждане на Спор в предполагаемо представително качество от името на широката общественост или други лица.
Изключения от неформалните преговори и арбитража
Страните се съгласяват, че следните спорове не са предмет на горепосочените разпоредби относно неофициалните преговори и обвързващия арбитраж: (a) всякакви спорове, целящи налагане или защита, или отнасящи се до валидността на някое от правата на интелектуална собственост на дадена страна; (b) всеки спор, свързан с или произтичащ от твърдения за кражба, пиратство, нахлуване в неприкосновеността на личния живот или неразрешено използване; и (c) всеки иск за съдебна забрана. Ако се установи, че тази разпоредба е незаконна или неприложима, тогава никоя от страните няма да избере да арбитрира който и да е Спор, попадащ в тази част от тази разпоредба, за която се установи, че е незаконна или неприложима, и такъв Спор ще бъде решен от съд с компетентна юрисдикция в рамките на съдилищата, изброени за юрисдикция по-горе и страните се съгласяват да се подчинят на персоналната юрисдикция на този съд.

 1. КОРЕКЦИИ

На сайта може да има информация, която съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, включително описания, цени, наличност и различна друга информация. Ние си запазваме правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информацията на сайта по всяко време, без предварително известие.

 1. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

САЙТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ТАКЪВ КАКЪВТО Е, КАКТО Е И КАКТО Е НАЛИЧЕН. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА И НАШИТЕ УСЛУГИ ЩЕ БЪДЕ НА ВАШ РИСК. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, НИЕ ОТХВЪРЛЯМЕ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС САЙТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАС, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, КОСВЕНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕ НАРУШЕНИЕ. НИЕ НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБ САЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ КЪМ САЙТА, И НЯМА ДА ПОЕМЕМ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е (1) ГРЕШКИ, ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО (И МАТЕРИАЛ). 2) ЛИЧНИ НАВРЕДИ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКВОТО И ДА Е Естество, В РЕЗУЛТАТ ОТ ВАШИЯ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, (3) ВСЕКИ НЕ ОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ СИГУРНИ СЪРВЪРИ И/ИЛИ ВСЯКАКВА И ЦЯЛАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И/ИЛИ ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ СЪХРАНЯВАНЕ В ТЯ, (4) ВСЯКАКВО ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ПРЕДАВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕ КЪМ ИЛИ ОТ САЙТА, (5) ВСЯКАКВИ БЪГОВЕ, ВИРУСИ, ТРОЯНСКИ КОНЕ ИЛИ ПОДОБНИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ КЪМ ИЛИ ПРЕЗ САЙТА ОТ ТРЕТА СТРАНА И/ИЛИ ( 6) ВСЯКАКВИ ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ И МАТЕРИАЛИ ИЛИ ЗА ВСЯКАКВА ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТА ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, ПУБЛИКУВАНО, ПРЕДАДЕНО ИЛИ ПО ДРУГ начин НАПРАВЕНО ДОСТЪПНО ЧРЕЗ САЙТА. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ОДОБРЯВАМЕ, ГАРАНТИРАМЕ И НЕ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКЪВ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, РЕКЛАМИРАНИ ИЛИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТРЕТА СТРАНА ЧРЕЗ САЙТА, НИКАКЪВ УЕБ САЙТ С ХИПЕРВРЪЗКИ ИЛИ УЕБ САЙТ ИЛИ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЕНИ В КАКЪВТО И ДА Е БАНЕР ИЛИ ДРУГА РЕКЛАМА ДА БЪДЕТЕ СТРАНА ПО ИЛИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ДА НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ВСЯКА ТРАНЗАКЦИЯ МЕЖДУ ВАС И ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ ТРЕТИ СТРАНИ. КАКТО И ПРИ ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА ЧРЕЗ ВСЯКА МЕДИЯ ИЛИ ВЪВ ВСЯКАКВА СРЕДА, ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАЙ-ДОБРАТА СИ ПРЕЦЕНКА И ДА БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ, КЪДЕТО Е УМЕСТНО.

 1. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НИЕ ИЛИ НАШИТЕ УПРАВИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ИЛИ НЯКАКВА ТРЕТА ЛИЦА ЗА ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, ПОСЛЕДВАЩИ, ПРИМЕРНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТА ПЕЧАЛБА, ЗАГУБЕНА ПРИХОДА, ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ОТ ВАС, ДОРИ АКО СМЕ БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. НЕЗАВИСИМО ОТ НИЩО ПРОТИВНО, СЪДЪРЖАЩО СЕ ТУК, НАШАТА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ПО КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА И НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА ДЕЙСТВИЕТО, ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНО ДОПЛАТЕНАТА СУМА, АКО ИМА ТАКАВА, ОТ ВАС НА НАС. НЯКОИ ДЪРЖАВНИ ЗАКОНИ НА САЩ И МЕЖДУНАРОДНИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА КОСВЕНИ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЩЕТИ. АКО ТЕЗИ ЗАКОНИ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС, НЯКОИ ИЛИ ВСИЧКИ ОТ ОТКАЗИТЕ ОТ ОТГОВОРНОСТИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС И МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА.

 1. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да ни защитавате, обезщетявате и предпазвате от отговорност, включително нашите дъщерни дружества, филиали и всички наши съответни служители, агенти, партньори и служители, от и срещу всякакви загуби, щети, отговорност, искове или искания, включително разумни адвокатски такси и разходи, направени от трета страна поради или произтичащи от: (1) използване на Сайта; (2) нарушение на тези Условия за ползване; (3) всяко нарушение на вашите заявления и гаранции, посочени в настоящите Условия за ползване; (4) нарушение от ваша страна на правата на трета страна, включително, но не само правата на интелектуална собственост; или (5) всяко открито вредно действие спрямо всеки друг потребител на сайта, с когото сте се свързали чрез сайта. Независимо от гореизложеното, ние си запазваме правото, за ваша сметка, да поемем изключителната защита и контрол по всеки въпрос, за който се изисква да ни обезщетите, и вие се съгласявате да сътрудничите, за ваша сметка, при нашата защита на такива искове. Ние ще положим разумни усилия, за да ви уведомим за всеки подобен иск, действие или процедура, които са предмет на това обезщетение, след като узнаем за това.

 1. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ

Ние ще поддържаме определени данни, които предавате на сайта с цел управление на ефективността на сайта, както и данни, свързани с използването на сайта от ваша страна.Тези данни ще бъдат съхранявани в съответствие с GDPR. Всеки потребител на територията на Европейския съюз и на Европрйското икономическо пространство, има право да поиска копие на съхраняваните за него данни, също така тези данни, в това число, неговият акаунт да бъдат изтрити. Въпреки че извършваме редовно рутинно архивиране на данни, вие носите цялата отговорност за всички данни, които предавате или които се отнасят до всяка дейност, която сте предприели, използвайки сайта. Вие се съгласявате, че няма да носим отговорност пред вас за каквато и да е загуба или повреда на каквито и да било такива данни и с настоящото се отказвате от всякакви права на действие срещу нас, произтичащи от такава загуба или повреда на такива данни.

 1. ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ, ТРАНЗАКЦИИ И ПОДПИСИ

Посещението на сайта, изпращането на имейли и попълването на онлайн формуляри представляват електронни комуникации. Вие се съгласявате да получавате електронни съобщения и се съгласявате, че всички споразумения, известия, разкривания и други съобщения, които ви предоставяме по електронен път, чрез имейл и на Сайта, отговарят на всички законови изисквания тази комуникация да бъде в писмен вид. С НАСТОЯЩОТО ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСИ, ДОГОВОРИ, ПОРЪЧКИ И ДРУГИ ЗАПИСИ, И С ЕЛЕКТРОННОТО ДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЕСТИЯ, ПОЛИТИКИ И ЗАПИСИ НА ТРАНЗАКЦИИ, ИНИЦИИРАНИ ИЛИ ЗАВЪРШЕНИ ОТ НАС ИЛИ ЧРЕЗ САЙТА. С настоящото вие се отказвате от всякакви права или изисквания съгласно закони, разпоредби, правила, наредби или други закони във всяка юрисдикция, които изискват оригинален подпис или доставка или запазване на не електронни записи, или за плащания или отпускане на кредити по всякакви други начини отколкото електронни средства.

 1. РАЗНИ

Тези Условия за ползване и всякакви политики или правила за работа, публикувани от нас на Сайта или по отношение на Сайта, представляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас. Неспособността ни да упражним или наложим което и да е право или разпоредба от тези Условия за ползване не действа като отказ от такова право или разпоредба. Тези Условия за ползване действат в най-пълната степен, допустима от закона. Можем да прехвърлим някои или всички наши права и задължения на други по всяко време. Ние няма да носим отговорност за никакви загуби, щети, забавяне или бездействие, причинени от причина извън нашия разумен контрол. Ако някоя разпоредба или част от разпоредба на настоящите Условия за ползване се определи като незаконна, нищожна или неприложима, тази разпоредба или част от разпоредбата се счита за отделима от настоящите Условия за ползване и не засяга валидността и изпълнимостта на останалите провизии. Няма съвместно предприятие, партньорство, трудово или агентско отношение, създадено между вас и нас в резултат на тези Условия за използване или използването на сайта. Вие се съгласявате, че тези Условия за ползване няма да се тълкуват срещу нас по силата на това, че сте ги съставили. С настоящото вие се отказвате от всякакви защити, които може да имате въз основа на електронната форма на тези Условия за ползване и липсата на подпис от страните по тях за изпълнение на тези Условия за ползване.

 1. ВРЪЗКА С НАС

За да разрешите оплакване във връзка със сайта или да получите допълнителна информация относно използването на сайта, моля, свържете се с нас на:

Лема есеншъл ойлс ООД
ул. Орлово гнездо №2а.
Казанлък, Стара Загора 6100
България
Тел.: +359 431 99160
info@lemabg.com

TERMS AND CONDITIONS

Last updated November 16, 2022

TABLE OF CONTENTS

 1. AGREEMENT TO TERMS
 2. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
 3. USER REPRESENTATIONS
 4. USER REGISTRATION 
 5. PROHIBITED ACTIVITIES
 6. USER-GENERATED CONTRIBUTIONS
 7. CONTRIBUTION LICENSE
 8. GUIDELINES FOR REVIEWS
 9. SOCIAL MEDIA
 10. SUBMISSIONS
 11. SITE MANAGEMENT
 12. PRIVACY POLICY
 13. TERM AND TERMINATION
 14. MODIFICATIONS AND INTERRUPTIONS
 15. GOVERNING LAW
 16. DISPUTE RESOLUTION
 17. CORRECTIONS
 18. DISCLAIMER
 19. LIMITATIONS OF LIABILITY
 20. INDEMNIFICATION
 21. USER DATA
 22. ELECTRONIC COMMUNICATIONS, TRANSACTIONS, AND SIGNATURES
 23. MISCELLANEOUS
 24. CONTACT US
 1. AGREEMENT TO TERMS

These Terms of Use constitute a legally binding agreement made between you, whether personally or on behalf of an entity (“you”) and Lema Essential Oils LTD (“Company,” “we,” “us,” or “our”), concerning your access to and use of the http://www.lemabg.com website as well as any other media form, media channel, mobile website or mobile application related, linked, or otherwise connected thereto (collectively, the “Site”). We are registered in Bulgaria and have our registered office at South Ring Road, Distillery Lema, Kazanlak, Stara Zagora 6100. Our VAT number is BG205640006. You agree that by accessing the Site, you have read, understood, and agreed to be bound by all of these Terms of Use. IF YOU DO NOT AGREE WITH ALL OF THESE TERMS OF USE, THEN YOU ARE EXPRESSLY PROHIBITED FROM USING THE SITE AND YOU MUST DISCONTINUE USE IMMEDIATELY.
Supplemental terms and conditions or documents that may be posted on the Site from time to time are hereby expressly incorporated herein by reference. We reserve the right, in our sole discretion, to make changes or modifications to these Terms of Use from time to time. We will alert you about any changes by updating the “Last updated” date of these Terms of Use, and you waive any right to receive specific notice of each such change. Please ensure that you check the applicable Terms every time you use our Site so that you understand which Terms apply. You will be subject to and will be deemed to have been made aware of and to have accepted, the changes in any revised Terms of Use by your continued use of the Site after the date such revised Terms of Use are posted.
The information provided on the Site is not intended for distribution to or use by any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to law or regulation or which would subject us to any registration requirement within such jurisdiction or country. Accordingly, those persons who choose to access the Site from other locations do so on their own initiative and are solely responsible for compliance with local laws, if and to the extent local laws are applicable.
The Site is not tailored to comply with industry-specific regulations (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), etc.), so if your interactions would be subjected to such laws, you may not use this Site. You may not use the Site in a way that would violate the Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).
All users who are minors in the jurisdiction in which they reside (generally under the age of 18) must have the permission of, and be directly supervised by, their parent or guardian to use the Site. If you are a minor, you must have your parent or guardian read and agree to these Terms of Use prior to you using the Site.

 • 2. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Unless otherwise indicated, the Site is our proprietary property and all source code, databases, functionality, software, website designs, audio, video, text, photographs, and graphics on the Site (collectively, the “Content”) and the trademarks, service marks, and logos contained therein (the “Marks”) are owned or controlled by us or licensed to us, and are protected by copyright and trademark laws and various other intellectual property rights and unfair competition laws of the United States, international copyright laws, and international conventions. The Content and the Marks are provided on the Site “AS IS” for your information and personal use only. Except as expressly provided in these Terms of Use, no part of the Site and no Content or Marks may be copied, reproduced, aggregated, republished, uploaded, posted, publicly displayed, encoded, translated, transmitted, distributed, sold, licensed, or otherwise exploited for any commercial purpose whatsoever, without our express prior written permission.
Provided that you are eligible to use the Site, you are granted a limited license to access and use the Site and to download or print a copy of any portion of the Content to which you have properly gained access solely for your personal, non-commercial use. We reserve all rights not expressly granted to you in and to the Site, the Content, and the Marks.

3. USER REPRESENTATIONS

By using the Site, you represent and warrant that: (1) all registration information you submit will be true, accurate, current, and complete; (2) you will maintain the accuracy of such information and promptly update such registration information as necessary; (3) you have the legal capacity and you agree to comply with these Terms of Use; (4) you are not a minor in the jurisdiction in which you reside, or if a minor, you have received parental permission to use the Site; (5) you will not access the Site through automated or non-human means, whether through a bot, script, or otherwise; (6) you will not use the Site for any illegal or unauthorized purpose; and (7) your use of the Site will not violate any applicable law or regulation.
If you provide any information that is untrue, inaccurate, not current, or incomplete, we have the right to suspend or terminate your account and refuse any and all current or future use of the Site (or any portion thereof).

4. USER REGISTRATION
  
You may be required to register with the Site. You agree to keep your password confidential and will be responsible for all use of your account and password. We reserve the right to remove, reclaim, or change a username you select if we determine, in our sole discretion, that such username is inappropriate, obscene, or otherwise objectionable.

5. PROHIBITED ACTIVITIES

You may not access or use the Site for any purpose other than that for which we make the Site available. The Site may not be used in connection with any commercial endeavors except those that are specifically endorsed or approved by us.
As a user of the Site, you agree not to:
• Systematically retrieve data or other content from the Site to create or compile, directly or indirectly, a collection, compilation, database, or directory without written permission from us.
• Trick, defraud, or mislead us and other users, especially in any attempt to learn sensitive account information such as user passwords.
• Circumvent, disable, or otherwise interfere with security-related features of the Site, including features that prevent or restrict the use or copying of any Content or enforce limitations on the use of the Site and/or the Content contained therein.
• Disparage, tarnish, or otherwise harm, in our opinion, us and/or the Site.
• Use any information obtained from the Site in order to harass, abuse, or harm another person.
• Make improper use of our support services or submit false reports of abuse or misconduct.
• Use the Site in a manner inconsistent with any applicable laws or regulations.
• Engage in unauthorized framing of or linking to the Site.
• Upload or transmit (or attempt to upload or to transmit) viruses, Trojan horses, or other material, including excessive use of capital letters and spamming (continuous posting of repetitive text), that interferes with any party’s uninterrupted use and enjoyment of the Site or modifies, impairs, disrupts, alters, or interferes with the use, features, functions, operation, or maintenance of the Site.
• Engage in any automated use of the system, such as using scripts to send comments or messages, or using any data mining, robots, or similar data gathering and extraction tools.
• Delete the copyright or other proprietary rights notice from any Content.
• Attempt to impersonate another user or person or use the username of another user.
• Upload or transmit (or attempt to upload or to transmit) any material that acts as a passive or active information collection or transmission mechanism, including without limitation, clear graphics interchange formats (“gifs”), 1×1 pixels, web bugs, cookies, or other similar devices (sometimes referred to as “spyware” or “passive collection mechanisms” or “pcms”).
• Interfere with, disrupt, or create an undue burden on the Site or the networks or services connected to the Site.
• Harass, annoy, intimidate, or threaten any of our employees or agents engaged in providing any portion of the Site to you.
• Attempt to bypass any measures of the Site designed to prevent or restrict access to the Site, or any portion of the Site.
• Copy or adapt the Site’s software, including but not limited to Flash, PHP, HTML, JavaScript, or other code.
• Except as permitted by applicable law, decipher, decompile, disassemble, or reverse engineer any of the software comprising or in any way making up a part of the Site.
• Except as may be the result of a standard search engine or Internet browser usage, use, launch, develop, or distribute any automated system, including without limitation, any spider, robot, cheat utility, scraper, or offline reader that accesses the Site, or using or launching any unauthorized script or other software.
• Use a buying agent or purchasing agent to make purchases on the Site.
• Make any unauthorized use of the Site, including collecting usernames and/or email addresses of users by electronic or other means for the purpose of sending unsolicited emails, or creating user accounts by automated means or under false pretenses.
• Use the Site as part of any effort to compete with us or otherwise use the Site and/or the Content for any revenue-generating endeavor or commercial enterprise.
• Use the Site to advertise or offer to sell goods and services.

6. USER-GENERATED CONTRIBUTIONS

The Site does not offer users to submit or post content. We may provide you with the opportunity to create, submit, post, display, transmit, perform, publish, distribute, or broadcast content and materials to us or on the Site, including but not limited to text, writings, video, audio, photographs, graphics, comments, suggestions, or personal information or other material (collectively, “Contributions”). Contributions may be viewable by other users of the Site and through third-party websites. As such, any Contributions you transmit may be treated in accordance with the Site Privacy Policy. When you create or make available any Contributions, you thereby represent and warrant that:
• The creation, distribution, transmission, public display, or performance, and the accessing, downloading, or copying of your Contributions do not and will not infringe the proprietary rights, including but not limited to the copyright, patent, trademark, trade secret, or moral rights of any third party.
• You are the creator and owner of or have the necessary licenses, rights, consents, releases, and permissions to use and to authorize us, the Site, and other users of the Site to use your Contributions in any manner contemplated by the Site and these Terms of Use.
• You have the written consent, release, and/or permission of each and every identifiable individual person in your Contributions to use the name or likeness of each and every such identifiable individual person to enable inclusion and use of your Contributions in any manner contemplated by the Site and these Terms of Use.
• Your Contributions are not false, inaccurate, or misleading.
• Your Contributions are not unsolicited or unauthorized advertising, promotional materials, pyramid schemes, chain letters, spam, mass mailings, or other forms of solicitation.
• Your Contributions are not obscene, lewd, lascivious, filthy, violent, harassing, libelous, slanderous, or otherwise objectionable (as determined by us).
• Your Contributions do not ridicule, mock, disparage, intimidate, or abuse anyone.
• Your Contributions are not used to harass or threaten (in the legal sense of those terms) any other person or to promote violence against a specific person or class of people.
• Your Contributions do not violate any applicable law, regulation, or rule.
• Your Contributions do not violate the privacy or publicity rights of any third party.
• Your Contributions do not violate any applicable law concerning child pornography, or otherwise intended to protect the health or well-being of minors.
• Your Contributions do not include any offensive comments connected to race, national origin, gender, sexual preference, or physical handicap.
• Your Contributions do not otherwise violate or link to material that violates, any provision of these Terms of Use, or any applicable law or regulation.
Any use of the Site in violation of the foregoing violates these Terms of Use and may result in, among other things, termination or suspension of your rights to use the Site.

7. CONTRIBUTION LICENSE

You agree that we may access, store, process, and use any information and personal data that you provide following the terms of the Privacy Policy and your choices (including settings).
By submitting suggestions or other feedback regarding the Site, you agree that we can use and share such feedback for any purpose without compensation to you.
We do not assert any ownership over your Contributions. You retain full ownership of all of your Contributions and any intellectual property rights or other proprietary rights associated with your Contributions. We are not liable for any statements or representations in your Contributions provided by you in any area on the Site. You are solely responsible for your Contributions to the Site and you expressly agree to exonerate us from any and all responsibility and to refrain from any legal action against us regarding your Contributions.

8. GUIDELINES FOR REVIEWS

We may provide you with areas on the Site to leave reviews or ratings. When posting a review, you must comply with the following criteria: (1) you should have firsthand experience with the person/entity being reviewed; (2) your reviews should not contain offensive profanity, or abusive, racist, offensive, or hate language; (3) your reviews should not contain discriminatory references based on religion, race, gender, national origin, age, marital status, sexual orientation, or disability; (4) your reviews should not contain references to illegal activity; (5) you should not be affiliated with competitors if posting negative reviews; (6) you should not make any conclusions as to the legality of conduct; (7) you may not post any false or misleading statements; and (8) you may not organize a campaign encouraging others to post reviews, whether positive or negative.
We may accept, reject, or remove reviews at our sole discretion. We have absolutely no obligation to screen reviews or to delete reviews, even if anyone considers reviews objectionable or inaccurate. Reviews are not endorsed by us and do not necessarily represent our opinions or the views of any of our affiliates or partners. We do not assume liability for any review or for any claims, liabilities, or losses resulting from any review. By posting a review, you hereby grant to us a perpetual, non-exclusive, worldwide, royalty-free, fully-paid, assignable, and sublicensable right and license to reproduce, modify, translate, transmit by any means, display, perform, and/or distribute all content relating to reviews.

9. SOCIAL MEDIA

As part of the functionality of the Site, you may link your account with online accounts you have with third-party service providers (each such account, a “Third-Party Account”) by either: (1) providing your Third-Party Account login information through the Site; or (2) allowing us to access your Third-Party Account, as is permitted under the applicable terms and conditions that govern your use of each Third-Party Account. You represent and warrant that you are entitled to disclose your Third-Party Account login information to us and/or grant us access to your Third-Party Account, without breach by you of any of the terms and conditions that govern your use of the applicable Third-Party Account, and without obligating us to pay any fees or making us subject to any usage limitations imposed by the third-party service provider of the Third-Party Account. By granting us access to any Third-Party Accounts, you understand that (1) we may access, make available, and store (if applicable) any content that you have provided to and stored in your Third-Party Account (the “Social Network Content”) so that it is available on and through the Site via your account, including without limitation any friend lists and (2) we may submit to and receive from your Third-Party Account additional information to the extent you are notified when you link your account with the Third-Party Account. Depending on the Third-Party Accounts you choose and subject to the privacy settings that you have set in such Third-Party Accounts, personally identifiable information that you post to your Third-Party Accounts may be available on and through your account on the Site. Please note that if a Third-Party Account or associated service becomes unavailable or our access to such Third Party Account is terminated by the third-party service provider, then Social Network Content may no longer be available on and through the Site. You can disable the connection between your account on the Site and your Third-Party Accounts at any time. PLEASE NOTE THAT YOUR RELATIONSHIP WITH THE THIRD-PARTY SERVICE PROVIDERS ASSOCIATED WITH YOUR THIRD-PARTY ACCOUNTS IS GOVERNED SOLELY BY YOUR AGREEMENT(S) WITH SUCH THIRD-PARTY SERVICE PROVIDERS. We make no effort to review any Social Network Content for any purpose, including but not limited to, accuracy, legality, or non-infringement, and we are not responsible for any Social Network Content. You acknowledge and agree that we may access your email address book associated with a Third-Party Account and your contacts list stored on your mobile device or tablet computer solely for purposes of identifying and informing you of those contacts who have also registered to use the Site. You can deactivate the connection between the Site and your Third-Party Account by contacting us using the contact information below or through your account settings (if applicable). We will attempt to delete any information stored on our servers that was obtained through such Third-Party Account, except the username and profile picture that become associated with your account.

10. SUBMISSIONS

You acknowledge and agree that any questions, comments, suggestions, ideas, feedback, or other information regarding the Site (“Submissions”) provided by you to us are non-confidential and shall become our sole property. We shall own exclusive rights, including all intellectual property rights, and shall be entitled to the unrestricted use and dissemination of these Submissions for any lawful purpose, commercial or otherwise, without acknowledgment or compensation to you. You hereby waive all moral rights to any such Submissions, and you hereby warrant that any such Submissions are original with you or that you have the right to submit such Submissions. You agree there shall be no recourse against us for any alleged or actual infringement or misappropriation of any proprietary right in your Submissions.

11. SITE MANAGEMENT

We reserve the right, but not the obligation, to: (1) monitor the Site for violations of these Terms of Use; (2) take appropriate legal action against anyone who, in our sole discretion, violates the law or these Terms of Use, including without limitation, reporting such user to law enforcement authorities; (3) in our sole discretion and without limitation, refuse, restrict access to, limit the availability of, or disable (to the extent technologically feasible) any of your Contributions or any portion thereof; (4) in our sole discretion and without limitation, notice, or liability, to remove from the Site or otherwise disable all files and content that are excessive in size or are in any way burdensome to our systems; and (5) otherwise manage the Site in a manner designed to protect our rights and property and to facilitate the proper functioning of the Site.

12. PRIVACY POLICY

We care about data privacy and security. By using the Site, you agree to be bound by our Privacy Policy posted on the Site, which is incorporated into these Terms of Use. Please be advised the Site is hosted in Bulgaria. If you access the Site from any other region of the world with laws or other requirements governing personal data collection, use, or disclosure that differ from applicable laws in Bulgaria, then through your continued use of the Site, you are transferring your data to Bulgaria, and you agree to have your data transferred to and processed in Bulgaria.

13. TERM AND TERMINATION

These Terms of Use shall remain in full force and effect while you use the Site. WITHOUT LIMITING ANY OTHER PROVISION OF THESE TERMS OF USE, WE RESERVE THE RIGHT TO, IN OUR SOLE DISCRETION AND WITHOUT NOTICE OR LIABILITY, DENY ACCESS TO AND USE OF THE SITE (INCLUDING BLOCKING CERTAIN IP ADDRESSES), TO ANY PERSON FOR ANY REASON OR FOR NO REASON, INCLUDING WITHOUT LIMITATION FOR BREACH OF ANY REPRESENTATION, WARRANTY, OR COVENANT CONTAINED IN THESE TERMS OF USE OR OF ANY APPLICABLE LAW OR REGULATION. WE MAY TERMINATE YOUR USE OR PARTICIPATION IN THE SITE OR DELETE YOUR ACCOUNT AND ANY CONTENT OR INFORMATION THAT YOU POSTED AT ANY TIME, WITHOUT WARNING, AT OUR SOLE DISCRETION.
If we terminate or suspend your account for any reason, you are prohibited from registering and creating a new account under your name, a fake or borrowed name, or the name of any third party, even if you may be acting on behalf of the third party. In addition to terminating or suspending your account, we reserve the right to take appropriate legal action, including without limitation pursuing civil, criminal, and injunctive redress.

14. MODIFICATIONS AND INTERRUPTIONS

We reserve the right to change, modify, or remove the contents of the Site at any time or for any reason at our sole discretion without notice. However, we have no obligation to update any information on our Site. We also reserve the right to modify or discontinue all or part of the Site without notice at any time. We will not be liable to you or any third party for any modification, price change, suspension, or discontinuance of the Site.
We cannot guarantee the Site will be available at all times. We may experience hardware, software, or other problems or need to perform maintenance related to the Site, resulting in interruptions, delays, or errors. We reserve the right to change, revise, update, suspend, discontinue, or otherwise modify the Site at any time or for any reason without notice to you. You agree that we have no liability whatsoever for any loss, damage, or inconvenience caused by your inability to access or use the Site during any downtime or discontinuance of the Site. Nothing in these Terms of Use will be construed to obligate us to maintain and support the Site or to supply any corrections, updates, or releases in connection therewith.

15. GOVERNING LAW

These conditions are governed by and interpreted following the laws of Bulgaria, and the use of the United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded. If your habitual residence is in the EU, and you are a consumer, you additionally possess the protection provided to you by obligatory provisions of the law of your country of residence. Lema Essential Oils LTD and yourself both agree to submit to the non-exclusive jurisdiction of the courts of Stara Zagora, which means that you may make a claim to defend your consumer protection rights in regards to these Terms of Use in Bulgaria, or in the EU country in which you reside.

16. DISPUTE RESOLUTION

Informal Negotiations
To expedite resolution and control the cost of any dispute, controversy or claim related to these Terms of Use (each “Dispute” and collectively, the “Disputes”) brought by either you or us (individually, a “Party” and collectively, the “Parties”), the Parties agree to first attempt to negotiate any Dispute (except those Disputes expressly provided below) informally for at least thirty (30) days before initiating the arbitration. Such informal negotiations commence upon written notice from one Party to the other Party.
Binding Arbitration
Any dispute arising from the relationships between the Parties to this contract shall be determined by one arbitrator who will be chosen in accordance with the Arbitration and Internal Rules of the European Court of Arbitration being part of the European Centre of Arbitration having its seat in Strasbourg, and which are in force at the time the application for arbitration is filed, and of which adoption of this clause constitutes acceptance. The seat of arbitration shall be Kazanlak, Bulgaria. The language of the proceedings shall be Bulgarian. Applicable rules of substantive law shall be the law of Bulgaria.
Restrictions
The Parties agree that any arbitration shall be limited to the Dispute between the Parties individually. To the full extent permitted by law, (a) no arbitration shall be joined with any other proceeding; (b) there is no right or authority for any Dispute to be arbitrated on a class-action basis or to utilize class-action procedures; and (c) there is no right or authority for any Dispute to be brought in a purported representative capacity on behalf of the general public or any other persons.
Exceptions to Informal Negotiations and Arbitration
The Parties agree that the following Disputes are not subject to the above provisions concerning informal negotiations and binding arbitration: (a) any Disputes seeking to enforce or protect, or concerning the validity of, any of the intellectual property rights of a Party; (b) any Dispute related to or arising from, allegations of theft, piracy, invasion of privacy, or unauthorized use; and (c) any claim for injunctive relief. If this provision is found to be illegal or unenforceable, then neither Party will elect to arbitrate any Dispute falling within that portion of this provision found to be illegal or unenforceable, and such Dispute shall be decided by a court of competent jurisdiction within the courts listed for jurisdiction above, and the Parties agree to submit to the personal jurisdiction of that court.

17. CORRECTIONS

There may be information on the Site that contains typographical errors, inaccuracies, or omissions, including descriptions, pricing, availability, and various other information. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies, or omissions and to change or update the information on the Site at any time, without prior notice.

18. DISCLAIMER

THE SITE IS PROVIDED ON AN AS-IS AND AS-AVAILABLE BASIS. YOU AGREE THAT YOUR USE OF THE SITE AND OUR SERVICES WILL BE AT YOUR SOLE RISK. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, WE DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN CONNECTION WITH THE SITE AND YOUR USE THEREOF, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. WE MAKE NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS ABOUT THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE SITE’S CONTENT OR THE CONTENT OF ANY WEBSITES LINKED TO THE SITE AND WE WILL ASSUME NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY FOR ANY (1) ERRORS, MISTAKES, OR INACCURACIES OF CONTENT AND MATERIALS, (2) PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE, OF ANY NATURE WHATSOEVER, RESULTING FROM YOUR ACCESS TO AND USE OF THE SITE, (3) ANY UNAUTHORIZED ACCESS TO OR USE OF OUR SECURE SERVERS AND/OR ANY AND ALL PERSONAL INFORMATION AND/OR FINANCIAL INFORMATION STORED THEREIN, (4) ANY INTERRUPTION OR CESSATION OF TRANSMISSION TO OR FROM THE SITE, (5) ANY BUGS, VIRUSES, TROJAN HORSES, OR THE LIKE WHICH MAY BE TRANSMITTED TO OR THROUGH THE SITE BY ANY THIRD PARTY, AND/OR (6) ANY ERRORS OR OMISSIONS IN ANY CONTENT AND MATERIALS OR FOR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND INCURRED AS A RESULT OF THE USE OF ANY CONTENT POSTED, TRANSMITTED, OR OTHERWISE MADE AVAILABLE VIA THE SITE. WE DO NOT WARRANT, ENDORSE, GUARANTEE, OR ASSUME RESPONSIBILITY FOR ANY PRODUCT OR SERVICE ADVERTISED OR OFFERED BY A THIRD PARTY THROUGH THE SITE, ANY HYPERLINKED WEBSITE, OR ANY WEBSITE OR MOBILE APPLICATION FEATURED IN ANY BANNER OR OTHER ADVERTISING, AND WE WILL NOT BE A PARTY TO OR IN ANY WAY BE RESPONSIBLE FOR MONITORING ANY TRANSACTION BETWEEN YOU AND ANY THIRD-PARTY PROVIDERS OF PRODUCTS OR SERVICES. AS WITH THE PURCHASE OF A PRODUCT OR SERVICE THROUGH ANY MEDIUM OR IN ANY ENVIRONMENT, YOU SHOULD USE YOUR BEST JUDGMENT AND EXERCISE CAUTION WHERE APPROPRIATE.

19. LIMITATIONS OF LIABILITY

IN NO EVENT WILL WE OR OUR DIRECTORS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, INCIDENTAL, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING LOST PROFIT, LOST REVENUE, LOSS OF DATA, OR OTHER DAMAGES ARISING FROM YOUR USE OF THE SITE, EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY CONTAINED HEREIN, OUR LIABILITY TO YOU FOR ANY CAUSE WHATSOEVER AND REGARDLESS OF THE FORM OF THE ACTION, WILL AT ALL TIMES BE LIMITED TO THE AMOUNT PAID, IF ANY, BY YOU TO US. CERTAIN US STATE LAWS AND INTERNATIONAL LAWS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON IMPLIED WARRANTIES OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF CERTAIN DAMAGES. IF THESE LAWS APPLY TO YOU, SOME OR ALL OF THE ABOVE DISCLAIMERS OR LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU, AND YOU MAY HAVE ADDITIONAL RIGHTS.

20. INDEMNIFICATION

You agree to defend, indemnify, and hold us harmless, including our subsidiaries, affiliates, and all of our respective officers, agents, partners, and employees, from and against any loss, damage, liability, claim, or demand, including reasonable attorneys’ fees and expenses, made by any third party due to or arising out of: (1) use of the Site; (2) breach of these Terms of Use; (3) any breach of your representations and warranties set forth in these Terms of Use; (4) your violation of the rights of a third party, including but not limited to intellectual property rights; or (5) any overt harmful act toward any other user of the Site with whom you connected via the Site. Notwithstanding the foregoing, we reserve the right, at your expense, to assume the exclusive defense and control of any matter for which you are required to indemnify us, and you agree to cooperate, at your expense, with our defense of such claims. We will use reasonable efforts to notify you of any such claim, action, or proceeding which is subject to this indemnification upon becoming aware of it.

21. USER DATA

We will maintain certain data that you transmit to the Site for the purpose of managing the performance of the Site, as well as data relating to your use of the Site. Although we perform regular routine backups of data, you are solely responsible for all data that you transmit or that relates to any activity you have undertaken using the Site. You agree that we shall have no liability to you for any loss or corruption of any such data, and you hereby waive any right of action against us arising from any such loss or corruption of such data.

22. ELECTRONIC COMMUNICATIONS, TRANSACTIONS, AND SIGNATURES

Visiting the Site, sending us emails, and completing online forms constitute electronic communications. You consent to receive electronic communications, and you agree that all agreements, notices, disclosures, and other communications we provide to you electronically, via email, and on the Site, satisfy any legal requirement that such communication is in writing. YOU HEREBY AGREE TO THE USE OF ELECTRONIC SIGNATURES, CONTRACTS, ORDERS, AND OTHER RECORDS, AND TO THE ELECTRONIC DELIVERY OF NOTICES, POLICIES, AND RECORDS OF TRANSACTIONS INITIATED OR COMPLETED BY US OR VIA THE SITE. You hereby waive any rights or requirements under any statutes, regulations, rules, ordinances, or other laws in any jurisdiction which require an original signature or delivery or retention of non-electronic records, or to payments or the granting of credits by any means other than electronic means.

23. MISCELLANEOUS

These Terms of Use and any policies or operating rules posted by us on the Site or with respect to the Site constitute the entire agreement and understanding between you and us. Our failure to exercise or enforce any right or provision of these Terms of Use shall not operate as a waiver of such right or provision. These Terms of Use operate to the fullest extent permissible by law. We may assign any or all of our rights and obligations to others at any time. We shall not be responsible or liable for any loss, damage, delay, or failure to act caused by any cause beyond our reasonable control. If any provision or part of a provision of these Terms of Use is determined to be unlawful, void, or unenforceable, that provision or part of the provision is deemed severable from these Terms of Use and does not affect the validity and enforceability of any remaining provisions. There is no joint venture, partnership, employment, or agency relationship created between you and us as a result of these Terms of Use or use of the Site. You agree that these Terms of Use will not be construed against us by virtue of having drafted them. You hereby waive any and all defenses you may have based on the electronic form of these Terms of Use and the lack of signing by the parties hereto to execute these Terms of Use.

24. CONTACT US

In order to resolve a complaint regarding the Site or to receive further information regarding the use of the Site, please contact us at:

Lema Essential Oils LTD
 #2a, Orlovo Gnezdo str.
Kazanlak, Stara Zagora 6100
Bulgaria
Phone: +359 431 99160
info@lemabg.com

Shopping Cart
Scroll to Top