УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА


1. Всеки потребител има право да върне или замени продукт в срок от 14 /четиринадесет/ дни от датата на получаването му. Разходите за транспорт, са за сметка на потребителя.
2. Връщане на продукт е допустимо в следните случаи:
• продуктът е дефектен;
• не отговаря на очакванията на клиента;
3. За да бъде възможно връщането, е необходимо продуктът:
• Да НЕ е използван и да е във вида, в който е получен;
• Да е придружен от всички етикети и/или лепенки, оригинална стоковата разписка, фактура или касовия бон;
• Задължително трябва да бъде пакетиран в плик на куриерска фирма или друга здрава полиетиленова опаковка.
• Върху оригиналната опаковка на продукта – кутия или плик, НЕ трябва да бъдат залепвани товарителници, тиксо, други подобни, които да нарушават целостта и търговския вид на оригиналната опаковка!
4. Заявка за връщане/замяна на стоката се подава онлайн в срок от 14 дни чрез опцията за връщане и замяна в електронния магазин или на адрес info@lemabg.com, считано от датата на получаване на поръчката. Данните могат да се попълнят и в стоковата разписка, придружаваща доставката към клиента.
5. Заявката трябва да съдържа:
• Номер на поръчката
• Трите имена на клиента/титуляра на сметката
• Телефон за връзка
• IBAN на лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката.(при връщане)
6. Замяната е възможна само за друг артикул на същата стойност или по-висока (като клиентът доплаща разликата).
7. Връщането/замяната е само с куриер “Спиди” АД за сметка на клиента до следния адрес:
• ЕТ „Лема – Марин Тодоров“, гр. Казанлък 6100, Южен околовръстен път, Розоварна „Лема“, тел. 0898627140
8. Срок за възстановяване на суми, платени с карта или наложен платеж, съгласно разпоредбите на ЗЗП ЕТ „Лема – Марин Тодоров“ възстановява на клиента платената сума в срок до 14 календарни дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката (за начална дата се счита датата, на която стоката е доставена на посочения по-горе адрес на ЕТ „Лема – Марин Тодоров“).
9. ЕТ „Лема – Марин Тодоров“ не носи отговорност при попълнени неверни данни по време на регистрация, както и във формулярите за възстановяване на суми или забавяния от страна на куриерските фирми, от които може да произтече забавяне на срока за възстановяване или възникване на други неудобства за клиента.
10. Срок за извършване на замяна.
11. Замяна на артикул се извършва в срок до 14 календарни дни от датата, на която ЕТ „Лема – Марин Тодоров“ фактически е получилa върнатата от клиента стока.

За допълнителни въпроси, може да се свържете с нас на info@lemabg.com или телефон тел. 0898627140.

RETURN AND EXCHANGE POLICY


1. Every user has the right to return or exchange a product within 14 /fourteen/ days from the date of receipt. Transport costs are at the user’s expense.
2. Returning a product is permissible in the following cases:
• the product is defective;
• does not meet the client’s expectations;
3. In order for the return to be possible, the product must:
• That it has NOT been used and that it is in the form in which it was received;
• Be accompanied by all labels and/or stickers, the original goods receipt, invoice, or receipt;
• It must be packed in a courier company envelope or another strong polyethylene packaging.
• On the original packaging of the product – a box or an envelope, bills of lading, tape, etc., which violate the integrity and commercial appearance of the original packaging, must NOT be stuck!
4. A request for return/exchange of the goods is submitted online within 14 days through the return and exchange option in the electronic store or at the address info@lemabg.com, starting from the date of receipt of the order. The data can also be filled in the receipt of the goods accompanying the delivery to the customer.
5. The request must contain:
• Order number
• The three names of the customer/account holder
• Contact phone number
• IBAN of the client’s personal bank account, to which the amount paid by the client for the goods will be refunded (upon return)
6. Exchange is only possible for another item of the same value or higher (with the customer paying the difference).
7. The return/exchange is only by courier “Speedy” JSC at the customer’s expense to the following address:
• ET “Lema – Marin Todorov”, Kazanlak 6100, South Ring Road, Rozovarna “Lema”, tel. 0898627140
8. Term for a refund of sums paid by card or cash on delivery, according to the provisions of ZZP(Law of Customers Protection) ET “Lema – Marin Todorov”, refunds the customer the amount paid within 14 calendar days from the date on which the customer exercised his right to return the goods (the starting date is the date on which the goods were delivered to the above address of ET “Lema – Marin Todorov”).
9. ET “Lema – Marin Todorov” is not responsible for incorrect data filled in during registration, as well as in refund forms or delays on the part of courier companies, which may result in a delay in the refund period or occurrence of other inconveniences for the customer.
10. Deadline for replacement.
11. Replacement of an item is carried out within 14 calendar days from the date on which ET “Lema – Marin Todorov” actually received the goods returned by the customer.

For additional questions, you can contact us at info@lemabg.com or by phone at 0898627140

Shopping Cart
Scroll to Top